Een boete opleggen en de hoogte daarvan

Wanneer kan ik een boete opleggen?

In artikel 5.1 van onze algemene bepalingen is opgesteld in welke situatie(s) de verhuurder kan overgaan tot het opleggen van een boete.

5.1 Het is huurder verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder:
a. andere personen bij zich te doen inwonen dan die rechtstreeks tot zijn gezin behoren
b. aan het gehuurde een andere bestemming dan woonruimte te geven;
c. in, aan of op het gehuurde veranderingen en/of toevoegingen aan te brengen (het plaatsen van schotels of antennes voor televisie resp. radioverkeer daaronder begrepen);
d. de (indien van toepassing) in het gehuurde aanwezige stoffering en meubilering te wijzigen, vervangen en/of buiten het gehuurde te brengen;
e. in het gehuurde huisdieren te houden.

Waar kan ik de hoogte van een boete vinden?

De hoogte van een boete verschilt per overtreding. De hoogte van een boete is opgenomen in artikel 5.3 tot en met 5.11 in de algemene bepalingen.

5.3 Indien huurder in strijd handelt met het bepaalde in 5.1 sub a verbeurt hij aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 50 voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst en schadevergoeding te vorderen.

5.4 Indien huurder in strijd handelt met het bepaalde in 5.1 sub b verbeurt hij aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 50 voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst en schadevergoeding te vorderen.

5.5 Indien huurder in strijd handelt met het bepaalde in 5.1 sub c verbeurt hij aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 40 voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst en schadevergoeding te vorderen.

5.6 Indien huurder in strijd handelt met het bepaalde in 5.1 sub d verbeurt hij aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 30 voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst en schadevergoeding te vorderen.

5.7 Indien huurder in strijd handelt met het bepaalde in 5.1 sub e verbeurt hij aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 25 voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst en schadevergoeding te vorderen.

5.8 Huurder zal het gehuurde voortdurend en dagelijks als een goed huurder gebruiken en daarin zijn hoofdverblijf houden. Daartoe is het huurder onder meer verboden het gehuurde en/of de woonomgeving te vervuilen, om in of vanuit het gehuurde strafbare feiten te plegen die afbreuk doen of kunnen doen aan het gehuurde en/of de woonomgeving, om zich onbetamelijk te gedragen, zowel in als buiten het gehuurde en in de kantoor- en andere ruimten van verhuurder en in het gehuurde stoffen en/of zaken op te slaan die brand- en ontploffingsgevaar c.q. gevaar voor milieuverontreiniging opleveren, anders dan voor normaal huishoudelijk gebruik.

5.9 Het is huurder zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan het gehuurde gedeeltelijk onder te verhuren en/of aan één of meer derden in gebruik te geven. Indien huurder in strijd met dit verbod handelt, is hij aan verhuurder een boete verschuldigd ter hoogte van € 1500, te vermeerderen met tweemaal de op dat moment geldende huurprijs per dag, met een minimum van € 50,00 per dag, gedurende welke huurder dit verbod overtreedt. Indien verhuurder toestemming als in de eerste volzin van deze bepaling bedoeld verleent, is verhuurder bevoegd daaraan voorwaarden te verbinden. Een door verhuurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen.

5.10 Het is huurder zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan het gehuurde geheel onder te verhuren, aan één of meer derden in gebruik te geven en/of de huur van het gehuurde aan één of meer derden af te staan. Indien huurder in strijd met dit verbod handelt, is hij aan verhuurder een boete verschuldigd ter hoogte van € 2500, te vermeerderen met tweemaal de op dat moment geldende huurprijs per dag, met een minimum van € 50,00 per dag, gedurende welke huurder dit verbod overtreedt. Indien verhuurder toestemming als in de eerste volzin van deze bepaling bedoeld verleent, is verhuurder bevoegd daaraan voorwaarden te verbinden. Een door verhuurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen.

5.11 Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken en/of aanwezig te hebben, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld, zoals voorbereidingshandelingen ten aanzien van het hebben, kweken, doorvoeren, verhandelen e.d. van verdovende middelen als bedoeld in deze wet. Indien huurder dit verbod overtreedt, is hij van rechtswege een boete verschuldigd van € 5.000,–, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.