Onderverhuur via Airbnb is streng verboden

Onderverhuur via Airbnb is streng verboden

In de wet staat dat onderverhuur verboden is, ook als die van korte duur is, indien u als verhuurder niet uitdrukkelijk toestemming geeft voor de onderhuur.

onderverhuren-verbodenWat staat er in de huurovereenkomst over onderverhuur?

In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder niet is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder de woning geheel of gedeeltelijk onder te verhuren. Indien een huurder zich niet aan de overeenkomst houdt, dan is er sprake van illegale onderverhuur en dus wanprestatie. Wanprestatie zal leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en vordering van een vergoeding voor de geleden schade.
Niet alleen een woningcorporatie, maar ook u als particuliere verhuurder kan de kosten claimen die zijn gemaakt voor het noodzakelijke onderzoek naar en de bestrijding van illegale onderverhuur.

Verschillende vorderingen

Wanneer u er achter komt dat uw huurder de woning onderverhuurt, dan kan u de rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden. Vooruitlopend daarop kan er in een kort geding ontruiming worden gevorderd. Bij ontdekking van bijvoorbeeld Airbnb-verhuur gebeurt dat steeds vaker. Verschillende rechters hebben al uitspraak gedaan over dergelijke zaken waarna is overgegaan tot ontruimingen van de huurders die onderverhuurden. Er wordt hierin geen onderscheid gemaakt tussen een sociale woning of een niet-sociale woning. De verhuurders die beschikken over voldoende bewijs, bijvoorbeeld een advertentie, foto’s, recensies op het internet, etc. kunnen een procedure starten. Op het internet is deze informatie vaak gemakkelijk te vinden en kan worden gebruikt in de procedures.

De huurder zal dus worden geconfronteerd met een ontruiming, maar er zijn meer vorderingen die u als verhuurder kunt instellen.

• De verhuurder kan, wanneer er in de huurovereenkomst staat dat onderverhuur verboden is, de boete die hiervoor is opgenomen vorderen.
• De verhuurder kan gemaakte (onderzoeks)kosten vorderen. Als de verhuurder kosten heeft gehad aan het bewijzen van de onderverhuur, door bijvoorbeeld hier een gespecialiseerd onderzoeksbureau voor in te schakelen, dan kunnen deze kosten bij de huurder worden gevorderd.
• De verhuurder kan de kosten van de ontruiming ook bij de huurder vorderen.
• Ook zal de rechter een veroordeling in de kosten van de procedure uitspreken. De verliezer zal voor deze kosten moeten opdraaien.
• Ook heeft het hof bepaald dat een huurder die illegaal onderverhuurt de genoten winst moet afdragen aan de verhuurder (winst – huur).
De verhuurder verliest dus mogelijk niet alleen zijn woning, maar kan ook worden geconfronteerd met hoge vorderingen.

Ook de intentie tot onderverhuur wordt gestraft

Eerder was al te lezen dat een huurder die zonder toestemming de huurwoning onderverhuurt een groot risico loopt. Onlangs kwam er een zaak voor het Gerechtshof van Den Haag waarin ook in de huurovereenkomst was opgenomen dat onderhuur verboden is. Toch bood de huurder zijn huurwoning aan op het internet. Ondanks het feit dat de woning nog niet was onderverhuurd (de woning werd immers alleen aangeboden), heeft het hof besloten dat de intentie tot onderverhuur gelijk staat aan het daadwerkelijk onderverhuren en dat resulteerde tot ontbinding van de huurovereenkomst.