De huurprijs en huurcommissie

huurprijs-en-huurcommissieGeliberaliseerde huurovereenkomsten

Bij een geliberaliseerde huurovereenkomst gelden minder regels dan voor een gereguleerde huurovereenkomst.

Voor geliberaliseerde huurovereenkomsten geldt:
• Het puntenstelsel en de maximale huurprijsgrenzen zijn niet van toepassing
• De verhuurder hoeft zich niet te houden aan het wettelijke maximale huurverhogings-percentage, tenzij contractueel anders is overeengekomen
• De verhuurder mag de huurprijs na twaalf maanden maximaal één keer per twaalf maanden verhogen.
• Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning is wel toegestaan
• De huurder en verhuurder kunnen de Huurcommissie niet inschakelen bij conflicten. Dit kan alleen als in het huurcontract staat dat conflicten wél aan de Huur- commissie kunnen worden voorgelegd. De huurder en verhuurder kunnen de rechter inschakelen
• De huurder kan aan de Huurcommissie vragen de huurprijs te toetsen in de eerste zes maanden. Op grond van het puntensysteem bepaalt de Huurcommissie wat de maximale huurprijs is. Het kan gebeuren dat de Huurcommissie dan een maximale huurprijs vaststelt die onder de liberalisatiegrens ligt. In dat geval is het huurcontract niet langer geliberaliseerd.

Huurovereenkomst niet geliberaliseerd

Beslist de Huurcommissie dat de beginhuur lager is dan de geldende liberalisatiegrens tijdens de startdatum van het huurcontract, dan is er geen sprake van huurliberalisatie en verlaagt de Huurcommissie de huurprijs naar de prijs die conform de punten op dat moment van toepassing is. Dan gelden voortaan de gewone regels voor huurprijsbescherming. Voor nadere informatie kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl

Opsplitsing huurprijs

Het opnemen van een inclusief prijs in de huurovereenkomst, waarbij geen splitsing is gemaakt in basishuur, electra, gas, wateren voorschot servicekosten, kan zeer ongunstig uitpakken voor de verhuurder indien de huurder de Huur- commissie verzoekt de prijs te splitsen.

Principle Properties stelt dan ook alleen huurovereenkomsten op waarin een splitsing wordt gemaakt; basishuur, meubels, voorschot nutsvoorzieningen en overige zaken.

Update: De leegstandswet is versoepeld. Lees er meer over.