Verhuurprocedures

huurproceduresServicekosten

De huurder betaalt meestal een maandelijks voorschot op de servicekosten. Jaarlijks moet een verhuurder de servicekosten verrekenen met de betaalde voorschotten.

Tevens kan een verhuurder tegelijk met het overzicht van de servicekosten een voorstel doen voor een nieuw bedrag voor het maandelijkse voorschot. De huurder hoeft geen verhoging van het voorschot te betalen, zolang een verhuurder geen servicekostenoverzicht heeft verstrekt. Als uit de eindafrekening blijkt dat de voorschotten te laag zijn, dan mag een verhuurder de voorschotten verhogen.

Indien een huurder het voorschot te hoog vindt dan kan hij hiertegen bezwaar maken. Servicekosten omvatten de vergoeding voor de in verband met de bewoning van de woning bijkomende leveringen en diensten.

Servicekosten moeten worden overeengekomen tussen huurder en verhuurder; dus moeten in de huurovereenkomst worden gespecificeerd. Kosten die niet specifiek gemeld worden in de
huurovereenkomst kunnen ook niet worden doorberekend.
De verhuurder dient één maal per jaar aan huurder een overzicht te verstrekken van de servicekosten zodat de huurder kan toetsen of deze het juiste bedrag betaald heeft. Het doet niet ter zake of in de huurovereenkomst gesproken wordt over een voorschotbedrag of een vast bedrag.

Voorschot GWL, TV en internet

Indien u de woonruimte voorheen zelf heeft gebruikt, heeft u de mogelijkheid om u af te melden bij de desbetreffende bedrijven voor de levering van bijvoorbeeld gas, water, electriciteit, tv en internet. De huurder zal zichzelf moeten aanmelden en de kosten voor deze leveringen moeten betalen aan de desbetreffende bedrijven.

Expats stellen er prijs op dat deze diensten zijn inbegrepen bij de huur. Niet alleen vanwege het feit dat het aanmelden vaak een taalprobleem oplevert, maar de meeste huurvergoedingen van werkgevers zijn gebaseerd op de totale huurprijs.

Ter beperking van het risico van de verhuurder, werkt Principle Properties met een voorschot voor geleverde diensten. Dit voorschot wordt gespecificeerd op de huurovereenkomst. Na vertrek van de huurder wordt er aan de hand van de opgenomen meterstanden een eindafrekening gemaakt. Als de huurder meer verbruikt heeft dan de betaalde, wordt het verschil verrekend met de borg. De huurder heeft recht op een teruggave indien minder verbruikt is.

Gemeentelijke belastingen

In de meeste situaties zal de huurder zich op het adres inschrijven en worden gemeentelijke heffingen door de gemeente direct bij de huurder in rekening gebracht.

Er kan ook afgesproken worden de gemeentelijke heffingen door te berekenen aan de huurder, deze kosten dienen dan separaat in de huurovereenkomst te worden opgenomen. Deze kosten worden opgenomen in de basishuur van de verhuurovereenkomst.

Voor meer informatie over de gemeentelijke heffingen, kunt u informeren bij de gemeente waar de woning gelegen is.

Borgsom

Verhuurder kan van huurder een (waar)borgsom ter waarde van één of twee maand(en) huur vragen. Huurder betaalt dit bedrag voordat de huur aanvangt. De borgsom dient als zekerheid voor het geval de huurder aan het einde van de huurperiode schade aan de woning heeft veroorzaakt. De borgsom blijft bij verhuurder in beheer totdat huurder de woning heeft opgeleverd.

De verhuurder dient de borgsom uiterlijk binnen twee maanden na het aflopen van de huurperiode aan de huurder terug te betalen. Principle Properties int namens u de eerste maand huur en de borgsom voor de ingangsdatum van de huurperiode en zorgt ervoor dat deze tien werkdagen na ingang van de huurperiode naar uw rekening wordt overgemaakt. Principle Properties is geen partij in de huurovereenkomst en zal dus ook geen gelden voor u beheren.

Onderhuur

Een huurder is niet bevoegd tot onderverhuren van de woning, tenzij anders overeengekomen. Een huurder van een zelfstandige woning is wel bevoegd een gedeelte van de woning aan een ander in gebruik te geven, zonder toestemming van de verhuurder, tenzij anders overeengekomen. Principle Properties stelt standaard in de huurovereenkomst op dat beiden niet zijn toegestaan zonder toestemming van de verhuurder.

Huurverhoging

Jaarlijks mag per 1 juli de huurprijs van de meeste huurwoningen aangepast worden, mits de huurovereenkomst langer dan twaalf maanden van kracht is. In principe zijn de betrokken partijen vrij om de huurverhoging op een ander moment door te voeren. Daarbij moet de verhuurder zich houden aan de maximale huurverhoging.

Indien dit contractueel is overeengekomen, dient de verhuurder
rekening te houden met een termijn van twee kalendermaanden

voordat de huur kan worden verhoogd. Dit dient de verhuurder schriftelijk mee te delen aan de huurder.
Hierbij dient de de verhuurder in ieder geval de volgende gegevens te vermelden;
• de oude en de nieuwe kale huurprijs; het percentage of
bedrag waarmee de huur wordt verhoogd;
• of er sprake is van een (extra) inkomensafhankelijke
huurverhoging.
• de datum waarop de huurverhoging ingaat;
• hoe de huurde bezwaar kan maken tegen de huurverhoging.
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Huurovereenkomst

Huurder en verhuurder moeten zich aan regels houden als zij de huur opzeggen.
Regels voor verhuurder:
• Verhuurder moet de huur minimaal drie maanden van te voren opzeggen (Voor ieder jaar dat de huurder de woning heeft gehuurd, komt daar één maand bovenop, tot in totaal maximaal zes maanden)
• Verhuurder moet de huur per aangetekende brief opzeggen
• In de brief is een reden opgenomen die wettelijk is toegestaan. Als er medehuurders zijn, dan moeten zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen

Verhuurder vraagt in de brief om binnen zes weken schriftelijk te bevestigen of huurder, en eventuele medehuurder(s), akkoord gaat met de huuropzegging. Het huurcontract wordt pas beëindigd als de huurder, en eventuele medehuurder(s), schriftelijk instemt met de huuropzegging.

Stemt de huurder niet in, dan kan verhuurder na zes weken naar de rechter gaan. De rechter zal een uitspraak doen over de rechtmatigheid van de opzegging en eventueel een datum geven voor ontruiming van de woning.

Regels voor de huurder:
• Huurder moet zich houden aan de in het contract opgenomen opzegtermijn (minimaal één maand en maximaal twee maanden).
• Huurder moet de huur schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen.
• Huurder hoeft geen reden op te geven bij opzegging einde eerste termijn of wanneer de overeenkomst verlengd is na het eerste termijn.
• Als de huur voor een vaste periode is aangegaan, kan huurder de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. Huurder kan alleen eerder opzeggen als verhuurder hiermee akkoord gaat of indien het contract anders aangeeft.

Ontbinding

Het gedrag van een huurder kan zodanig ongehoord zijn, dat een ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is. Bij ontbinding geldt geen opzegtermijn of andere opzeggingsregels voor de verhuurder. Een huurder die huurachterstand heeft van een aantal maanden en/of (aanhoudend) ernstige overlast veroorzaakt, schiet ernstig tekort in het nakomen van zijn verplichtingen. Op basis van deze feiten kan de verhuurder een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst instellen bij de kantonrechter. Het is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden of ontbinding gerechtvaardigd is. Verhuurder doet er verstandig aan juridisch advies te vragen bij een onafhankelijke derde indien de huurder zijn verplichtingen (steeds) niet nakomt ondanks aanmaning(en) en/of ingebrekestelling.

Woningbeheer –  verhuur zonder zorgen

Eigenaren die gebruik willen maken van beheerdiensten raden wij aan contact op te nemen met De Beheercompagnie.

De BeheerCompagnie levert de volgende diensten:

  • Puntentellingen en energiecertificaten: zekerheid over verhuur in de vrije sector
  • Woning verhuurgereed maken: schoonmaak, woninginrichting en -renovatie
  • Administratief & financieel beheer: uitbesteding van de zorg van woningverhuur met behoud van de baten
  • Technisch beheer: 24*7 uur professionele service bij onderhoud en calamiteiten aan de woning

Onderhoud aan de huurwoning

Verhuurder dient de woning blijvend ter beschikking te stellen aan huurder en dient gebreken te verhelpen op aangeven van de huurder. U dient ervoor te zorgen dat de woning geen gebreken vertoont en de huurder een rustig woongenot heeft. Indien er gebreken zijn, kan huurder de verhuurder soms dwingen de gebreken te verhelpen.

De huurder heeft een aantal wettelijke mogelijkheden om onderhoud verricht te krijgen. Een huurder kan bijvoorbeeld, na het melden van een gebrek of onderhoudsklacht, zonder tussenkomst van de rechter de betaling van de huurprijs (gedeeltelijk) opschorten of de klachten zelf (laten) verhelpen en de rekening indienen bij de verhuurder. Adequaat handelen en een goede bereikbaarheid van verhuurder of beheerder is noodzakelijk.

De huurder dient klein onderhoud te verrichten waarbij het gaat om geringe en dagelijkse reparaties die zich bij een normaal gebruik van het gehuurde voordoen, de zogenaamde kleine herstellingen. In de algemene bepalingen van het huurcontract van Principle Properties staat uitvoerig vermeld wat de rechten en plichten zijn van de verhuurder en huurder. Verdere informatie kunt u vinden op: www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/huurwoning/onderhoud-en-verbouwen.

Gemeubileerde en gestoffeerde verhuur

De meeste expats huren bij voorkeur een volledig gemeubileerde woning. Bij een verblijf van één à twee jaar, willen zij zo flexibel mogelijk zijn en vinden zij het verhuizen van een inboedel niet praktisch.

Bij gemeubileerde verhuur dient de woning volledig gemeubileerd te zijn. Huurders nemen doorgaans alleen een koffer met kleding en een laptop mee. Zij verwachten dat de totale meubilering aanwezig is.

Denk daarbij aan de standaard inrichting van een luxe vakantiewoning. Wat niet kan ontbreken: Compleet servies (uiteraard afhankelijk van het aantal personen dat in uw woning gaat verblijven) Beddengoed en linnengoed, apparatuur zoals tv, wasmachine, koelkast e.d. Bij gestoffeerde verhuur zal doorgaans vloerbedekking in de woning aanwezig zijn en optioneel gordijnen, vaste verlichting en de noodzakelijke keukenapparatuur en witgoed.

Staat van de woning bij aanvang en oplevering

Bij aanvang van de huur vindt een check-in controle plaats. De huurder, verhuurder en Principle Properties stellen gezamenlijk de staat van de woning vast. Dit word met de meterstanden en sleutel details vastgelegd in een rapport wat als basis dient voor de (eind)oplevering door de huurder; de check-out. Huurder, verhuurder en Principle Properties stellen bij oplevering opnieuw een rapport samen wat als basis dient voor de verdere afhandeling van de borg. Principle Properties vertrouwt erop dat beide partijen zich redelijk opstellen ten opzichte van gebruiksslijtage en gebreken. Wij geven advies over de verdere afhandeling maar kunnen geen bindende uitspraak doen. In geval van gebreken dient de verhuurder een specificatie van eventueel in te houden kosten aan de huurder voor te leggen. Indien beide partijen er samen niet uitkomen dan kan de huurder de huurcommissie of de kantonrechter verzoeken uitspraak te doen over de afhandeling. Om problemen te voorkomen adviseren wij een verhuurder de woning, voorafgaand aan elke huurperiode, zonder gebreken en professioneel schoongemaakt op te leveren.