Voorwaarden en bepalingen

voorwaarden-bepalingenNa ontvangst van een getekende opdracht tot verhuur gaat Principle Properties voor u op zoek naar een geschikte huurder. De opdracht bevat de basisvoorwaarden van de samenwerking.

Privacy bepaling

Principle Properties geeft geen persoonsgegevens van de verhuurder af aan derden zonder vooraf toestemming te vragen. Alle persoonlijke gegevens van de verhuurder zijn opgeslagen in een beveiligd deel van de database.

Principle Properties doet er alles aan om deze informatie zo goed mogelijk te beschermen, echter kan Principle Properties niet verantwoordelijk worden gehouden indien een derde zich op illegale wijze tot deze informatie toegang weet te verschaffen. Ook is Principle Properties niet verantwoordelijk indien zij vanuit overheidswege wordt verplicht inzage te geven in haar administratie.

Registratie gegevens

Principle Properties registreert de aangeboden woning(en) zo nauwkeurig mogelijk. Echter aanvaardt zij geen consequenties voor eventuele onnauwkeurigheden.

De vermelde verhuurprijs is bedoeld ter indicatie van een mogelijke verhuurprijs. Een bod van een mogelijke huurder betekent echter niet dat de geïnteresseerde partij automatisch huurder wordt. De verhuurder behoudt zich het recht voor ieder bod afzonderlijk te overwegen en te accepteren, dan wel af te slaan.

Mocht de verhuurder zelf eventuele geschikte kandidaten voor willen stellen, is het altijd mogelijk de afwikkeling van de verhuur via Principle Properties te laten verlopen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de contracten en andere expertise binnen Principle Properties.

De verhuurder verleent Principle Properties het recht om gegevens en foto’s van de woning(en) op haar website te plaatsen, eventueel op websites van derden waarop Principle Properties haar aanbod
presenteert.

Indien de verhuurder/eigenaar wenst dat Principle Properties de woning(en) op verhuurportaal Pararius plaatst, dan dient de verhuurder/eigenaar expliciet toestemming te geven hiervoor.

Duur van de opdracht

De opdracht wordt verstrekt en aanvaard voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van ondertekening. De opdracht kan op ieder gewenst moment worden beëindigd door schriftelijke intrekking door de verhuurder of teruggave door Principle Properties. Als de verhuurder de opdracht wenst in te trekken, bijvoorbeeld als een verhuurder de opdracht wil intrekken nadat hij een huurder van Principle Properties heeft geaccepteerd, blijft deze aansprakelijk voor openstaande betalingen aan Principle Properties voortvloeiend uit deze verstrekte opdracht. Als Principle Properties de opdracht wenst terug te geven zal Principle Properties haar verplichtingen, voortvloeiend uit de opdracht tot aan het einde van de door Principle Properties bemiddelde huurovereenkomst, nakomen.

Het ondertekenen van een opdrachtformulier heeft betrekking op alle woningen die door de desbetreffende verhuurder, ten tijde van tekenen van de opdracht of later, ter verhuur aan Principle Properties worden aangeboden. Na ondertekening van deze opdracht kunnen nieuwe woningen aan Principle Properties worden aangeboden door een melding via e-mail, telefonisch, per brief of per fax.

Indien de verhuurder, na (mondeling en/of via e-mail/brief/fax) akkoord te hebben gegeven zijn woning te verhuren aan een door Principle Properties voorgestelde huurder, de aangeboden woning niet langer wenst aan te bieden dan wel te verhuren, om redenen welke niet aan Principle Properties zijn toe te rekenen, is verhuurder gehouden de door Principle Properties geleden schade te vergoeden.

Voornoemde schade kan in ieder geval bestaan uit de door Principle Properties gederfde bemiddelingsvergoeding.

Bezichtiging, inventarislijst

Om een snelle verhuur van de woning te bevorderen zal de verhuurder één set sleutels ter beschikking stellen aan Principle Properties om bezichtigingen van de woning met potentiële huurders mogelijk te maken. Bij totstandkoming van een huurovereenkomst is de verhuurder verplicht de huurder twee sets sleutels te verschaffen.

Principle Properties probeert bezichtigingen minimaal 24 uur van tevoren aan te kondigen, tenzij de verhuurder aangeeft dat dit niet nodig is. Het is van het grootste belang dat de woning goed onderhouden en schoon is. Feedback van onze huurklanten geeft aan dat deze twee factoren de belangrijkste oorzaak zijn voor het niet willen huren van een woning.

De verhuurder zal een volledige inventarislijst in tweevoud aanleveren, waarin alle aanwezige voorwerpen worden beschreven. Principle Properties kan, indien gewenst, een standaard inventarislijst ter beschikking stellen. De verhuurder dient deze lijst zelf in te vullen.

Indien de verhuurder geen of onvolledige inventarislijst voor aanvang van de huurperiode heeft aangeleverd, kan Principle Properties noch huurder aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade die voortvloeit uit een niet volledig ingevulde of niet aanwezige inventarislijst.

Duur en verlenging huurovereenkomst

De verhuurder is verantwoordelijk voor het eventueel verlengen of beëindigen van de huurovereenkomst. Op verzoek van de verhuurder stelt Principle Properties de benodigde standaard documenten ter beschikking ter ondersteuning.

Indien de huurovereenkomst wordt verlengd na de eerste contractstermijn, zal de verhuurder Principle Properties zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

In het geval dat de huurovereenkomst wordt beëindigd zal verhuurder Principle Properties ten minste een maand voor het aflopen van de huurovereenkomst informeren in verband met het vastleggen van een check-out datum.

Voortijdig afbreken huurovereenkomst door huurder

Indien huurder tijdens de huurovereenkomst een beroep doet op de diplomatenclausule en daarmee voortijdig de huurovereenkomst beëindigd, zal Principle Properties de teveel in rekening gebrachte marketing fee aan de verhuurder retourneren onder de volgende condities:

• Indien de huurder gebruik maakt van de diplomatenclausule zal Principle Properties alleen de marketing fee retourneren als zij de relevante documenten (bijv. schriftelijk bewijs van overplaatsing, getekend door de werkgever) van de huurder heeft ontvangen.

• Principle Properties zal geen marketing fee retourneren indien de opzegging niet conform inhoud van de verhuurovereenkomst is ingediend.

• Principle Properties zal geen marketing fee retourneren indien de verhuurder de huurovereenkomst voortijdig beëindigd. In alle gevallen zal de minimale vergoeding in rekening gebracht door Principle Properties van kracht blijven.

Aansprakelijkheid

De verhuurder en huurder zijn beide verantwoordelijk voor de inhoud van de huurovereenkomst en het nakomen van de gemaakte afspraken. Principle Properties is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst door huurder en/of verhuurder.

Principle Properties is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten- plaatsvindt die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Principle Properties beperkt tot het bedrag van maximaal EUR 3.000 of een bedrag vergelijkbaar met de marketingfee die Principle Properties normaal gesproken aan de verhuurder in rekening brengt.

Verhuurder vrijwaart Principle Properties tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Principle Properties voor de verhuurder worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet door Principle Properties. .

Overige bepalingen

Principle Properties behoudt het recht afwijkingen en aanvullingen op de voorwaarden en bepalingen van de oude ‘opdracht tot verhuur’ te herzien en verbindend te verklaren. Wijzigingen in de ‘opdracht tot verhuur’ van een woning zullen van tevoren bekend worden gemaakt aan de verhuurder. De meest recente versie van de ‘opdracht tot verhuur’ is op te vragen bij de desbetreffende Principle Properties vestiging.

Mocht verhuurder zich niet akkoord verklaren met de voorgestelde wijziging dan staat het hem vrij de ondertekende ‘opdracht tot verhuur’ van een woning op te zeggen.

Indien er een nieuwe versie van de ‘opdracht tot verhuur’ van kracht wordt, dan zal hierbij een ingangsdatum worden vermeld. Lopende huurovereenkomsten worden afgehandeld onder de ‘opdracht tot verhuur’ die van kracht was op het moment van de startdatum van het huurcontract.

 

Na ontvangst van een getekende opdracht tot verhuur gaat Principle Properties voor u op zoek naar een geschikte huurder. De opdracht bevat de basisvoorwaarden van de samenwerking.